รู้จักสมาคม

วิสัยทัศน์ (เป้าหมาย)

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย TDHA

ปกป้องคนไทยให้ปลอดภัย
ด้วยสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

พันธกิจ Core Value

สามัคคี

ปกป้องสังคม

ปลอดภัย

สัญลักษณ์ของสมาคม

ดวงไฟ 5 ดวงที่รวมกันสัญลักษณ์ดาวที่หมุนล้อมรอบล้อมรอบ แสดงถึง ความร่วมมือ การรวมพลังของผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อไปในทิศทางเดียวกัน

ดวงไฟ 5 ดวง แสดงเป้าหมาย 5 ด้าน

 1. บริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการฆ่าเชื้อและสุขภาพอนามัย

 2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

 3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 4. สร้างมาตรฐานการประกอบกิจการสถานประกอบการด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

 5. พัฒนาและสนับสนุนสมาชิกให้สถานประกอบการมีความก้าวหน้าด้านธุรกิจสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

วัตถุประสงค์สมาคม

 1. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมและการบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและความก้าวหน้าด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ ร่วมมือกับสถาบัน และองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนด้านความรู้

 2. งบประมาณ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ และเชื่อมต่อองค์กร หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

 3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ

 4. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ และส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงการผลิตการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 1. เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ การประสานงานระหว่างสมาชิก และเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสาร การค้า ตลอดจนถึงการพัฒนา ให้ความรู้และสนับสนุนสมาชิกด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ

 2. สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ

 3. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าสถานประกอบการด้านสุขอนามัยและการฆ่าเชื้ออยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
  *ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เอกสารจัดตั้งสมาคม

หมายเหตุ นายปกป้อง วามะศิริ ผู้ก่อตั้ง ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น นาย สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร ในปี 2563