MEMBERS

นายสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร

นายกสมาคม

ชื่อ นายสิษฐพงศ์  วามะศิริภัทร

โทรศัพท์มือถือ : 085-111-9998

เบอร์ที่ทำงาน : 02-959-9999

อายุ : 41 ปี

สมาชิก สมาคมฆ่าเชื้อและส่งเสริมสุขอนามัยไทย

นางสาวทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต
(อุปนายก)

นายกิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
(กรรมการ)

นางสาวนฤมล จันทร์อนันต์
(กรรมการและปฏิคม)

นายภามภากร ขจิตจิต
(กรรมการและนายทะเบียน)

นางสาวกนิษฐรินทร์ วามะศิริภัทร
(กรรมการและเหรัญญิก)

นางสาวมาริสา นิจนันท์
(กรรมการและเลขานุการ)