ติดต่อสมาคม

อีเมล: info@tdha.or.th โทร: 02-312-3888

TDHA สมาคมฆ่าเชื้อเละเสริมสุขอนามัยไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3160 , 3162 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240