โครงสร้างบุคลากร

นาย สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร

นายกสมาคมฆ่าเชื้อและส่งเสริมสุขอนามัยไทย

โทรศัพท์มือถือ: 085-111-9998
เบอร์ที่ทำงาน: 02-959-9999
อีเมล: president@tdha.or.th

สมาชิก สมาคมฆ่าเชื้อและส่งเสริมสุขอนามัยไทย

นางสาว ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต

อุปนายก

นาย กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์

กรรมการ

นางสาว นฤมล จันทร์อนันต์

กรรมการและปฏิคม

นาย ภามภากร ขจิตจิต

กรรมการและนายทะเบียน

นางสาว กนิษฐรินทร์ วามะศิริภัทร

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาว มาริสา นิจนันท์

กรรมการและเลขานุการ